กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

► รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับ

► พระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด ทุกฉบับ

► ประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน แถลงการณ์ / ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกาศ / คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

► ประมวลกฎหมาย ทุกฉบับ

► ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับ

► กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

► ค้นหากฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

► การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่

► มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการ

► มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ

► มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ

► ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

► ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

► หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี

► พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

• การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

• การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

• การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

 

• การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน (ยกเลิก)

• การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ยกเลิก)

• การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยกเลิก)

► กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

► ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

► จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

► กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

► ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง

• โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563


พิมพ์   อีเมล