การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง

การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

 

บันทึกหนังสือแจ้งเวียน
หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่
แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่

 


พิมพ์   อีเมล