อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลพิปูน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตอำเภอพิปูน
2.ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตอำเภอพิปูน
3.ก ํา ก ับ ด ูแ ล ป ร ะเ ม ิน ผ ล แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ข อ ง ห น่ว ย ง า น สา ธ า ร ณ ส ุข ใ น เ ข ต พ ื้น ท ี่อ ํา เ ภ อพิปูน
4.ส ่ง เ ส ร ิม ส น ับ ส น ุน แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น เ ก ี่ย ว ก ับ ง า น ส า ธ า ร ณ ส ุข ใ น เ ข ตพ ื้น ท ี่อ ํา เ ภ อพิ ปู นใ ห้เ ป็น ไ ป ต า มน โ ย บ า ย ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง

พิมพ์   อีเมล